Ashley Paskov 

Stoneware

9" x 17.5" x 12" 

2020

Mushroom Serving Platter

$256.74Price